Professionalisering van de beroepsgroep

Schoolleiders uit het PO ontwikkelen zich tot een beroepsgroep die de vergelijking met de klassieke beroepen (artsen, advocaten, notarissen) kan doorstaan. Schoolleiders beschikken al geruime tijd over een beroepsstandaard. De kennisbasis waar de beroepsstandaard deel van uit maakt wordt door schoolleiders samen met wetenschappers ontwikkeld. Ze hebben daarmee belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van gedeelde waarden en opvattingen over het beroep van schoolleider in het PO. Door te handelen volgens deze professionele standaarden en door te laten zien dat ze zich als individuele beroepsbeoefenaren blijven ontwikkelen, borgen ze de kwaliteit van hun professioneel handelen.

Dit alles geeft schoolleiders de mogelijkheid een professionele identiteit te ontwikkelen. Steeds meer schoolleiders zijn niet meer alleen schoolleider van de school en schoolleider bij een onderwijsinstelling, maar ook schoolleider onder beroepsgenoten die zich samen sterk maken voor het professioneel handelen van de hele groep.

Schoolleiders zijn zich ervan bewust dat ze grote invloed hebben op de ontwikkeling van de kinderen op hun eigen school en als beroepsgroep op de ontwikkeling van toekomstige generaties. De kwaliteit van de beroepsgroep en de individuele beroepsbeoefenaren mag zichtbaar zijn voor de samenleving.

Monitorgroep
Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen de kennisbasis voor schoolleiders. Een onderzoeker leest alle publicaties over schoolleiders: vakbladen, beleidsnotities, wetenschappelijke publicaties enz. en neemt deze inzichten op in MaxQDA, een instrument voor kwalitatief onderzoek. De monitorgroep, bestaande uit schoolleiders en onderzoekers, analyseren de inzichten en kijken wat dit betekent voor schoolleiders en voor de doorontwikkeling van de kennisbasis van schoolleiders. Moet de beroepsstandaard worden aangepast? Moeten professionaliseringsthema’s worden geactualiseerd? Zijn er nieuwe professionaliseringsthema’s nodig? Zien we dat er grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn die het onderwijs gaan veranderen? De monitorgroep bespreekt deze analyse met andere schoolleiders, met wetenschappers en met stakeholders van de schoolleider. De voorstellen voor actualisering van de kennisbasis worden uiteindelijk door het bestuur van het Schoolleidersregister PO - bestaande uit schoolleiders en bestuurders - vastgesteld.

Kenniskringen
Voortvloeiend uit de monitoring worden jaarlijks twee kenniskringen gevormd: in de kenniskringen werken schoolleiders en onderzoekers aan het ontsluiten van kennis over een voor schoolleiders belangrijk onderwerp. De kenniskringen schrijven professionaliseringsthema’s en spelen een rol in het verspreiden van de kennis naar andere schoolleiders.