Ontwikkelen van de organisatie


Deze leiderschapspraktijk richt zich op de inrichting van de school als een professionele organisatie. Dit doet de schoolleider door het ontwikkelen en uitvoeren van integraal beleid gericht op het in samenhang afstemmen van doelen, middelen en tijdpad. De schoolleider dient daarbij ervoor zorg te dragen dat het schoolbeleid afgestemd is met het strategisch beleid van het bestuur. Dit vereist goede  samenwerking en onderling vertrouwen tussen de schoolleider en het bestuur.

Daarnaast is het voor de ontwikkeling van de school als organisatie van belang dat de schoolleider samenwerking, kennisdeling en gedeelde besluitvorming stimuleert. Maar ook het versterken van de professionele cultuur en het onderling vertrouwen binnen het team. Op deze manier zorgt de schoolleider er voor dat de school een professionele gemeenschap is waar het goed werken en leren is voor leraren en onderwijsondersteunend personeel.

De schoolleider kan sturing kan geven aan het ontwikkelen van de organisatie met behulp van de volgende samenhangende activiteiten:

  • het voeren van integraal beleid en afstemmen van middelen (financiën, personeel, huisvesting) om de doelen van de organisatie binnen een gestelde tijd te realiseren;
  • het zorgen voor een goede afstemming tussen het schoolbeleid en het strategisch beleid van het bestuur;
  • het versterken van de samenwerking en de relatie met het bestuur als werkgever;
  • het stimuleren van professionele samenwerking , kennisdeling en gedeelde besluitvorming;
  • het versterken van de professionele cultuur en onderling vertrouwen in het team;
  • het herontwerpen, veranderen en innoveren1 van de organisatie;
  • het adequaat en veerkrachtig omgaan met crisissituaties en ongeplande veranderingen (b.v. corona).


[1] Hieronder kan digitalisering geschaard worden