Rechten en plichten

Volgens artikel 9.7 uit de cao po zijn alle directieleden verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. Artikel 9.6 stelt dat schoolleiders in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken met hun werkgever over de professionele ontwikkeling. Deze afspraken vallen binnen de bekwaamheidseisen van het Schoolleidersregister PO en zijn gericht op het realiseren van schoolontwikkeling. Schoolleiders in het primair onderwijs hebben recht op een professionaliseringsbudget van  € 3.000 per jaar (naast bestaande scholingsbudgetten). Schoolleiders kunnen dit budget maximaal drie jaar sparen om bijvoorbeeld te gebruiken voor een opleiding die meer kost. In de jaarlijkse gesprekken worden de besteding van het scholingsbudget en de professionele ontwikkeling besproken.

Subsidieregeling
Vanaf 1 september 2022 kunnen besturen van po-scholen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de  opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Meer informatie over de subsidievoorwaarden vindt u hier.

Bijdrage aan het Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO brengt voor alle schoolleiders die in het register staan een jaarlijkse eigen bijdrage in rekening. Afhankelijk van de wensen van een schoolbestuur sturen wij de factuur naar de individuele schoolleider of ontvangt het schoolbestuur een verzamelfactuur met alle schoolleiders die in het register staan en hebben aangegeven een overeenkomst met betreffend bestuur te hebben. Zie ook artikel 9 van het registerreglement.

De bijdrage voor kalenderjaar 2024 bedraagt € 270. 

Gevolgen van ontbreken (her)registratie
Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her-)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.6). Het schoolbestuur is in dit geval wel verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn overeenkomst met bestuur, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk.