Rechten en plichten

Volgens artikel 9.12 uit de cao po zijn alle directieleden verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. De werkgever vergoedt de jaarlijkse bijdrage. Artikel 9.11 stelt dat schoolleiders in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken met hun werkgever over de professionele ontwikkeling. Deze afspraken vallen binnen de bekwaamheidseisen van het Schoolleidersregister PO en zijn gericht op het realiseren van schoolontwikkeling. Schoolleiders in het primair onderwijs hebben recht op een professionaliseringsbudget van  € 3.000 per jaar (naast bestaande scholingsbudgetten). Schoolleiders kunnen dit budget maximaal drie jaar sparen om bijvoorbeeld te gebruiken voor een opleiding die meer kost. In de jaarlijkse gesprekken worden de besteding van het scholingsbudget en de professionele ontwikkeling besproken.

Gevolgen van ontbreken (her)registratie

Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.11.1 sub i en artikel 4.8 sub m). Het schoolbestuur is in dit geval wel verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk.