Commissie Registratie

Een van de taken van Schoolleidersregister PO is het beoordelen of schoolleiders voldoen aan de (her-)registratiecriteria. Hierin speelt de Commissie Registratie een essentiële rol. Zij neemt besluiten over het verstrekken dan wel het opnieuw verstrekken van de bij de registratie behorende titels.

Organisatie van de commissie

De Commissie Registratie bestaat uit een pool van 12 tot 24 schoolleiders die zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de populatie vormen (op grond van factoren als schoolgrootte, bestuursomvang, leeftijd, opleiding, ervaring, etc.). Per zitting van de commissie worden minimaal 4 leden uitgenodigd in wisselende samenstelling. Hierdoor kunnen een groot aantal registraties binnen de vastgelegde termijn worden beoordeeld, terwijl de belasting per commissielid beperkt blijft. Als gevolg van de in wisselende samenstellingen en intersubjectief tot stand gekomen beoordelingen, ontstaat tevens een hoge mate van betrouwbaarheid in het oordeel van de commissie.