Publicaties

Ontwikkelingen en spanningsvelden in 2023
Schooldirecteuren en onderzoekers houden de kennisbasis van schooldirecteuren in het primair onderwijs, bestaande uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (trends) actueel. Ontwikkelingen rondom schoolleiderschap worden jaarlijks gemonitord. Dat gebeurt onder andere door bij te houden wat er gepubliceerd wordt over schoolleiderschap in de media, adviesrapporten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke- en vakpublicaties. De belangrijkste bevindingen lees je in dit rapport.
De managementsamenvatting vind je hier.

Boek Voorbereiden op onverwachte situaties, de rol van de schooldirecteur tijdens een crisis of ramp
In de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 hebben de schooldirecteuren van de kenniskring ‘Voorbereiden op onverwachte situaties' samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het omgaan met rampen en crises. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van wat een schooldirecteur zou moeten weten over het omgaan met rampen en crises en waar de schooldirecteur zich op kan richten. Dit wordt gedaan aan de hand van een overzichtsartikel, praktijkvoorbeelden en interviews met experts.

Boek Strategisch personeelsbeleid, aanbevelingen vanuit een ecologisch perspectief
In het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 heeft de schooldirecteurenkenniskring ‘Strategisch personeelsbeleid’ samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema strategisch personeelsbeleid. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van wat een schooldirecteur zou moeten weten over strategisch personeelsbeleid en waar de schooldirecteur zich op kan richten. Dit wordt gedaan aan de hand van een overzichtsartikel en verschillende deelonderzoeken.

Rapport onderzoek expertise zij-instromende schooldirecteuren
In 2023 is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van bestuurders, schooldirecteuren en opleiders over welke onderwijsinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische expertise zij-instromende schooldirecteuren dienen te beschikken om goed te kunnen functioneren als schooldirecteuren. De opzet van het onderzoek, de resultaten, conclusies en aanbevelingen lees je in dit rapport.
Een samenvatting van het rapport vind je hier
 

Boek Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs, een toekomst- en ontwikkelingsgericht perspectief
In het schooljaar 2021-2022 heeft de schoolleiderskenniskring ‘Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs’ samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs en presenteren zij een toekomst- en ontwikkelingsgericht perspectief. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van wat een schoolleider moet weten over duurzame ontwikkeling en waar de schoolleider zich op kan richten. Dit wordt gedaan aan de hand van het model van de Whole School Approach.

Ontwikkelingen en spanningsvelden 2022
Schooldirecteuren en onderzoekers houden de kennisbasis van schooldirecteuren in het primair onderwijs, bestaande uit de beroepsstandaard, professionaliseringsthema’s en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (trends) actueel. Ontwikkelingen rondom schoolleiderschap worden jaarlijks gemonitord. Dat gebeurt onder andere door globaal bij te houden wat er gepubliceerd wordt over schoolleiderschap in de media, adviesrapporten, beleidsdocumenten en wetenschappelijke- en vakpublicaties. De belangrijkste bevinden lees je in dit rapport.

Boek Curriculumontwikkeling op school: de rol van de schoolleider
In het schooljaar 2021-2022 heeft de schoolleiderskenniskring 'Curriculumontwikkeling op school' samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema curriculumontwikkeling op school. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van wat een schoolleider zou moeten weten over curriculum en schooleigen curriculumontwikkeling en waar de schoolleider zich op kan richten. Dit wordt gedaan aan de hand van vier centrale kwesties die altijd spelen. 

Boek De school in een netwerksamenleving: de rol van de schoolleider
In de schooljaren 2020-2022 heeft de schoolleiderskenniskring ‘De school in een netwerksamenleving’ samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema de school in een netwerksamenleving. In dit boekje wordt beschreven hoe schoolleiders uit deze kenniskring nieuwe inzichten ontwikkelden over hun sleutelpositie in een veelzijdig web van sociale relaties in en om de school. Het opbouwen, onderhouden en verder ontwikkelen van deze sociale netwerken is een belangrijk onderdeel van het beroep van schoolleider.

Boek Kansen(on)gelijkheid in het primair onderwijs: de rol van de schoolleider
In het schooljaar 2020-2021 heeft de schoolleiderskenniskring Kansen(on)gelijkheid samengewerkt aan de ontsluiting van kennis over het thema kansen(on)gelijkheid. In dit boekje wordt de achtergrond van de belangrijkste subthema's binnen het grotere thema kansen(on)gelijkheid beschreven, in relatie tot de rol van de schoolleider.
 
Leidinggeven aan Leren (Prof. dr. P. Robert-Jan Simons, 2020)
In dit artikel wordt de uitwerking van het thema leidinggeven aan leren in een schoolorganisatie ingebed in het thema lerende organisatie: een lerend leider is iemand die de school als lerende organisatie probeert te realiseren.

Rapport Ethisch leiderschap: betekenis en relevantie voor beroepsstandaard schoolleiders PO
In het kader van de actualisatie van de beroepsstandaard is internationale literatuur op het gebied van ethisch leiderschap in internationale beroepsstandaarden bestudeerd.

Rapportage beroepsstandaarden schoolleiders vergelijkenderwijs
In het kader van actualisatie van de beroepsstandaard is een vergelijking van verschillende nationale beroepsstandaarden uit verschillende landen uitgevoerd.

Rapportage literatuurstudie naar gespreid leiderschap
Om tot een actualisering van de huidige beroepsstandaard te komen heeft het Schoolleidersregister PO een literatuurstudie laten uitvoeren naar gespreid leiderschap.

Onderwijs aan het werk-2018: Schoolleiders professionaliseren door informeel leren
Over het algemeen geven schoolleiders aan dat ze van de beroepspraktijk het meeste leren. Er is sprake van informeel leren. In de publicatie Onderwijs aan het werk- 2018  gaat Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO, in op hoe schoolleiders zich kunnen professionaliseren door informeel leren.

Anticiperen op een veranderende samenleving (okt 2016)
De samenleving verandert. Hoe de wereld er over twintig jaar uitziet weten we niet. Het tempo van baancreatie en baanvernietiging blijft toenemen, waardoor het onderwijs voorbereidt op banen die nu  onvoorstelbaar zijn. Maar als er geen vergezicht is om naartoe te werken, wat kunnen schoolleiders dan doen om het onderwijs en de eigen organisatie toekomstbestendiger te maken?

Nieuwe kinderen, nieuwe kennis. Handvatten voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen (febr 2016) 
In de publicatie Nieuwe kinderen, nieuwe kennis vinden schoolleiders maar ook hun teams handvatten vanuit de schoolpraktijk voor het vormgeven van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. 

Schoolleider tussen functie en beroep (dec 2015)
Met de bevindingen uit dit onderzoek ontstaat een actueel beeld van de (verschuivende) professionaliteit van de schoolleider: wat is de kern van zijn beroep en wanneer is een schoolleider een professional?

Ontwikkeling professionele leergemeenschap (april 2015)
Van scholen wordt verwacht dat ze inspelen op allerlei actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds sneller opeenvolgende technologische ontwikkelingen beïnvloeden het onderwijs tot in de klas.

Certificering professionaliseringsaanbod (maart 2015)
Folder voor aanbieders van professionaliseringsaanbod over het certificeren van aanbod voor het Schoolleidersregister PO.

‘Wat schoolleiders vertellen…’ (sept 2014)
Wie is dé schoolleider? Waar heeft hij/zij mee te maken? En wat maakt een schoolleider een goede schoolleider? Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de werkpraktijk van schoolleiders. Uit deze verkenning kwam een rijk en gevarieerd beeld naar voren komen waarin u zich ongetwijfeld (gedeeltelijk) zult herkennen.

Actuele ontwikkelingen in het beroep schoolleider (juni 2014)
Het Schoolleidersregister heeft de ambitie een kennisbasis te ontwikkelen. Kort gezegd geeft een kennisbasis aan hoe het vak van schoolleiders eruit ziet en hoe zij zich kunnen professionaliseren. Deze notitie is een eerste stap in de richting tot de kennisbasis.

‘In gesprek over professionalisering’ (jan 2014)
In gesprek over professionalisering’ is een boekje met onderzoeken, praktijkervaringen van schoolleiders en bestuurders en tips voor de gesprekscyclus. Het doel is om u te inspireren om het gesprek aan te gaan en in gesprek te blijven. 

Digitale terugblik startbijeenkomsten (juli 2013)
Meer dan 400 schoolleiders en andere belangstellenden uit het onderwijsveld hebben tijdens de startbijeenkomsten kennis gemaakt met het Schoolleidersregister PO. Bekijk alle onderdelen in de digitale terugblik