Veelgestelde vragen

Inschrijving

 1. Wanneer kan ik mij inschrijven?
 2. Kan ik mij inschrijven als ik nu niet werkzaam ben als schoolleider?
 3. Zijn er kosten verbonden aan mijn inschrijving en registratie?
 4. Zijn inschrijving en registratie verplicht?
 5. Ik werk nog 3 jaar, moet ik hier ook nog aan meedoen?
 6. Ik ben al geregistreerd bij de NSA als Registerdirecteur. Moet ik me nu opnieuw inschrijven en registreren?
 7. Wie kan mijn gegevens inzien?
 8. Wat is de status van mijn inschrijving?
 9. Wat houdt professionele ontwikkeling in?

Registratie

 1. Wanneer kan ik mij registreren?
 2. Wat is het verschil tussen inschrijven en registreren?
 3. Hoe kan ik zien of ik geregistreerd ben?
 4. Wie bepaalt de eisen voor registratie en herregistratie?
 5. Wat zijn de registratiecriteria?
 6. Wie toetst of ik aan de eisen voldoe?
 7. Uit wie bestaat de Commissie Registratie?
 8. Wat is RDO en RADO?
 9. Hoe kan ik registratie aanvragen?
 10. Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?
 11. Hoe lang duurt het voordat ik geregistreerd ben?
 12. Waarom staat mijn opleiding niet op het niveau vakbekwaam maar op het niveau basisbekwaam in het register?
 13. Ik ben een directeur met een opleiding op het niveau basisbekwaam en kan geen registratieaanvraag doen. Wat moet ik nu doen?

Inloggen en account

 1. Ik ben schoolleider. Hoe kan ik mij inschrijven in het register?
 2. Wat moet ik doen als mijn school niet in de lijst met scholen voorkomt?
 3. Waarom moet ik een persoonsgebonden e-mailadres gebruiken bij aanmelden?
 4. Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres wil wijzigen?
 5. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
 6. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?
 7. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
 8. Mijn account is geblokkeerd nadat ik mijn wachtwoord vijf keer verkeerd heb ingevuld. Wat moet ik doen?

Herregistratie

 1. Wanneer moet ik mij herregistreren?
 2. Hoe kan ik mij herregistreren?
 3. Wat staat er in mijn plan voor ontwikkeling?
 4. Welke masteropleiding kan ik volgen?
 5. Wat zijn de professionaliseringsthema's?
 6. Aan hoeveel professionaliseringsthema's werk ik in die vier jaar?
 7. Wat is formeel leren?
 8. Wat is informeel leren?
 9. Hoe wordt formeel leren getoetst?
 10. Hoe wordt informeel leren getoetst?
 11. Wat is het interactieve portfolio?
 12. Welke opleidingen/cursussen kan ik volgen?
 13. Mijn opleiding/cursus/professioneel beoordelaar staat niet in het register

Jaarlijkse bijdrage

 1. Waarom ontvang ik een factuur?
 2. Ik ben nog niet geregistreerd, moet ik dan al wel betalen?
 3. Hoe ontvang ik een factuur?
 4. Hoe vaak krijg ik een factuur?
 5. Ik ben niet het hele jaar schoolleider geweest, moet ik het gehele bedrag betalen?
 6. Ik ben mijn factuur kwijt
 7. Waar kan ik terecht voor vragen over mijn factuur?
 8. Hoe kan ik de jaarlijkse bijdrage declareren?
 9. Waarom ontvang ik een herinnering of een  aanmaning?
 10. Waarom ontvang ik een incassobrief?
 11. Ben ik als schoolleider verplicht tot betalen?

Uitschrijven

 1. Hoe kan ik mij uitschrijven?
 2. Kan ik mij zonder consequenties uitschrijven?
 3. Blijft mijn registratie geldig als ik mij uitschrijf?
 4. Ik ga met pensioen, moet ik mij uitschrijven?
 5. Ik ben tijdelijk geen schoolleider, moet ik mij uitschrijven?

Inschrijving


1. Wanneer kan ik mij inschrijven?

U kunt zich inschrijven als: 

 • u een leidinggevende functie in het primair onderwijs vervult waarvoor volgens het bepaalde in de cao PO registratie als schoolleider van toepassing is.
 • u zich conformeert aan de eisen aangaande registratie en professionalisering die, conform het cao PO bepaalde, aan de beroepsgroep worden gesteld.
 • u toestemming geeft voor opname van uw persoonsgegevens in het Schoolleidersregister PO.

2. Kan ik mij inschrijven als ik niet werkzaam ben als schoolleider?
Nee, bij de inschrijving is het verplicht om een dienstverband op te voeren. De verplichting van inschrijven betreft een cao-bepaling. Eén van de criteria voor inschrijving en registratie zoals opgenomen in het registerreglement  is dat men daadwerkelijk werkzaam moet zijn als schoolleider.  Het registerreglement is te vinden helemaal onderaan de inlogpagina van het register.

3. Zijn er kosten verbonden aan mijn inschrijving en registratie?
Ja. In de cao PO is vastgelegd dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald voor inschrijving in het register. Deze bijdrage kunt u declareren bij uw bestuur. De jaarlijkse bijdrage voor 2017 bedraagt € 185,-.

4. Zijn inschrijving en registratie verplicht?
Ja. Alle directieleden zijn verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. Deze verplichting is vastgesteld in de cao-afspraken. U kunt hierover meer lezen in de cao PO 2016-2017.  De cao PO is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl, www.aob.nl, www.cnvo.nl, www.avs.nl

5. Ik werk nog 3 jaar, moet ik hier ook nog aan meedoen?
Ja. Alle directieleden zijn verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO.

6. Ik was geregistreerd bij de NSA als Registerdirecteur. Moet ik me nu opnieuw inschrijven en registreren?
Ja, u moet zich opnieuw inschrijven en registreren in het Schoolleidersregister PO. Uw NSA registratiegegevens worden niet overgezet in het Schoolleidersregister PO.

7. Wie kan mijn gegevens inzien?
De volgende gegevens zijn openbaar en door iedereen op te vragen via het zoekscherm:

 • De naam van de schoolleider
 • De school of scholen waar de schoolleider werkt en het adres van de school
 • Het bestuur waaronder deze school valt
 • Indien u geregistreerd bent staat er ook Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs bij uw naam

8. Wat is de status van mijn inschrijving?
Als u inlogt in uw schoolleidersaccount ziet u een status staan

 • Geactiveerd betekent: uw inschrijving is nog niet compleet, uw dienstverband ontbreekt.
 • Ingeschreven betekent: uw inschrijving is compleet. De volgende stap om te kunnen registreren is het toevoegen van uw kwalificaties.

9. Wat houdt professionele ontwikkeling in?
Onder professionele ontwikkeling worden de activiteiten verstaan die u doelbewust en doelgericht onderneemt om uw professionele bekwaamheid op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Registratie

 

1. Wanneer kan ik mij registreren?
U kunt al sinds 1 januari 2014 uw basisregistratie aanvragen. Om te registreren moeten directeuren en adjunct-directeuren een Schoolleidersopleiding hebben afgerond. De opleidingen die hiervoor in aanmerking komen zijn in het register opgenomen. Hebt u niet de juiste opleiding genoten, maar bent u wel zeer ervaren? Dan kunt u ook met een EVC-procedure, IDW-traject of positief verlopen toetsingsassessment aantonen te voldoen aan de registratiecriteria. De aanbieders van  EVC-procedures, IDW-traject en assessments vindt u hier.

2. Wat is het verschil tussen inschrijven en registreren?
Voor de lancering van het Schoolleidersregister PO in juni 2013 is een registerreglement vastgesteld op grond waarvan u zich als schoolleider kunt inschrijven in het register. Dit omvat een aantal basiscriteria, zoals het werkzaam zijn in een leidinggevende functie in het primair onderwijs. Op basis van deze basisvoorwaarden kunt u zich inschrijven. Om geregistreerd te kunnen worden als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur (RADO) wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de criteria voor de basisregistratie.

3. Hoe kan ik zien of ik geregistreerd ben?
Wanneer u geregistreerd bent, ziet u de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur (RADO) bij uw naam staan.

4. Wie bepaalt de eisen voor registratie en herregistratie?
De eisen voor registratie en herregistratie zijn in samenspraak met de beroepsgroep van schoolleiders opgesteld. Dit is gebeurd door middel van klankbordgroepen. Uiteindelijk heeft het bestuur van Schoolleidersregister PO een definitief besluit genomen over de eisen voor registratie en herregistratie.

5. Wat zijn de registratiecriteria?
Om te kunnen registreren als RDO of RADO moet u aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van u als schoolleider verwacht mogen worden. U kunt dit op verschillende manieren aantonen. Lees meer over de registratiecriteria. 

6. Wie toetst of ik aan de eisen voldoe?
Het toetsen van de door u opgevoerde kwalificatie gebeurt door de Commissie Registratie. Deze commissie bestaat uit een aantal schoolleiders alsmede de directeur van Schoolleidersregister PO.

7. Uit wie bestaat de Commissie Registratie?
De Commissie Registratie bestaat uit een aantal schoolleiders alsmede de directeur van Schoolleidersregister PO. De leden van de Commissie Registratie worden door het bestuur benoemd. Dit zijn de commissieleden.

8. Wat is RDO en RADO?
RDO staat voor Registerdirecteur Onderwijs. RADO staat voor Registeradjunct-directeur Onderwijs.

9. Hoe kan ik registratie aanvragen?
Wanneer de opleiding die u hebt gevolgd of het door u afgeronde assessment in het register staat, kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u registratie als RDO of RADO aanvragen. U vraagt registratie aan via uw persoonlijke account in het schoolleidersregister.

Bekijk het filmpje >

10. Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?
Uw registratieaanvraag wordt in behandeling genomen door één van de adviseurs Registratie & Certificering. Zij formuleren op basis van de door u verstrekte informatie een advies voor de Commissie Registratie. Wanneer er  meer informatie nodig is, neemt de adviseur contact met u op. De adviezen gaan vervolgens naar de Commissie Registratie die een besluit neemt over de registratie. Deze commissie komt 10 tot 12 keer per jaar bij elkaar. Tussen het moment dat u uw aanvraag indient en de daadwerkelijke registratie zit doorgaans twee maanden. Zodra de commissie een besluit heeft genomen over uw registratie, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

11. Hoe lang duurt het voordat ik geregistreerd ben?
De commissie Registratie komt 10 tot 12 keer per jaar bij elkaar. Tussen het moment dat u uw aanvraag indient en de daadwerkelijke registratie zit doorgaans twee maanden. Zodra de commissie Registratie een besluit heeft genomen over uw registratie, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

12.Waarom staat mijn opleiding niet op het niveau vakbekwaam maar op het niveau basisbekwaam in het register?
Het Schoolleidersregister PO ontvangt via de opleiders informatie over de schoolleidersopleidingen. Met deze informatie kan het Schoolleidersregister PO nagaan of de opleiding voldoende aansluit bij de beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs. Ook gaat het Schoolleidersregister PO na of de opleiding in omvang voldoet aan de gestelde criteria. Voor directeuren geldt een opleiding van minimaal 30 ECTS van het type ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven 2’. Voor adjunct-directeuren een opleiding van minimaal 15 ECTS van het type ‘basisbekwaam’ of ‘leidinggeven 1’. Het Schoolleidersregister PO baseert zich bij de beoordeling van de opleidingen dus op de gegevens van de opleiders en bepaalt op basis van deze informatie of de opleiding kan worden opgenomen in het register en of dit dan op het niveau basisbekwaam of vakbekwaam is.

13. Ik ben een directeur met een opleiding op het niveau basisbekwaam en kan geen registratieaanvraag doen. Wat moet ik nu doen?
U kunt contact opnemen met uw opleider. Wellicht kunt u met een instroomtraject alsnog een diploma op het niveau vakbekwaam behalen.

Daarnaast kunt  u op andere manieren aantonen te beschikken over de basiskwalificaties en daarmee voldoen aan de registratiecriteria: • een gecertificeerd positief doorlopen toetsingsassessment • een gecertificeerd positief doorlopen EVC-procedure • individuele diplomawaardering

Inloggen en account

 

1. Ik ben werkzaam als schoolleider. Hoe kan ik mij inschrijven in het Schoolleidersregister PO?

2. Wat moet ik doen als mijn school niet in de lijst met scholen voorkomt?
Kies de optie ‘één van mijn scholen staat er niet tussen’. U kunt uw aanmelding dan gewoon afronden. De lijst met scholen wordt maandelijks met de meest actuele gegevens van DUO bijgewerkt. U kunt dan nogmaals controleren of uw school in de lijst voor komt.

3. Waarom moet ik een persoonsgebonden e-mailadres gebruiken bij aanmelden?
Bij gebruik van een algemeen adres (zoals directie@school.nl) kunnen problemen ontstaan als u bij een andere organisatie gaat werken en het e-mailadres dat u hebt ingevuld niet meer werkt.

4. Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres wil wijzigen?
Om uw e-mailadres te wijzigen moet u eerst inloggen op uw account.

 • Ga naar ‘mijn gegevens’
 • Ga naar ‘accountgegevens’
 • Klik u achter uw emailadres op de knop ‘wijzigen’
 • U kunt uw nieuwe e-mailadres invoeren.

U ontvangt een e-mail op uw nieuwe e-mailadres met een activatielink. Klik op deze link om de wijziging te bevestigen.

5. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

U ontvangt hierna een e-mail met een link, waarmee u eenmalig kunt inloggen en uw wachtwoord kunt aanpassen. Het is mogelijk dat deze e-mail binnenkomt in uw spambox of ongewenste items.

6. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?
 

7. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
U kunt al uw persoonlijke gegevens (waarmee u in het Schoolleidersregister PO staat ingeschreven) zelf aanpassen alsook uw dienstverband.

 • Log in op uw persoonlijke schoolleidersaccount
 • Ga naar de gegevens toe die u wilt aanpassen
 • Klik op het wijzigingsicoontje

U bent als schoolleider zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van uw gegevens en dienstverband. U bent ook de enige die uw gegevens kan wijzigen.

8. Mijn account is geblokkeerd nadat ik mijn wachtwoord vijf keer verkeerd heb ingevuld. Wat moet ik doen?
Neem contact op via het contactformulier op de website onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van uw school. Uw account wordt dan zo snel mogelijk gedeblokkeerd.

Herregistratie

 

1. Wanneer moet ik mij herregistreren?
Wanneer u eenmaal geregistreerd bent als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), registreert u zich iedere vier jaar opnieuw. De uiterste datum van uw herregistratie ligt vier jaar na de datum van uw registratie. In het register kunt u zien wanneer u uiterlijk herregistratie aan moet vragen.

2. Hoe kan ik mij herregistreren?
De manier waarop u na uw eerste registratie aan uw professionalisering werkt, kan voor iedere schoolleider anders zijn, zoveel mogelijk aansluitend bij uw praktijk en behoeften. Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • Het volgen en afronden van en masteropleiding;
 • Herregistratie aan de hand van minimaal drie professionaliseringsthema’s: formeel leren;
 • Herregistratie aan de hand van minimaal drie professionaliseringsthema’s: informeel leren;

Herregistratie aan de hand van een combinatie van formeel en informeel leren op minimaal drie van de professionaliseringsthema’s.

Bekijk het filmpje ‘Scholingsplan herregistratie’ >

3. Wat staat er in mijn plan voor ontwikkeling?
In uw plan voor ontwikkeling geeft u aan op welke wijze u in de herregistratieperiode toe wilt werken naar herregistratie. Indien u kiest voor ontwikkeling op de professionaliseringsthema’s geeft u uw keuze voor minimaal drie van deze thema’s aan. U kunt uw keuze tussentijds wijzigen. Minimaal eens per jaar geeft u in het register de voortgang aan. 

4. Welke masteropleidingen kan ik volgen?
Wanneer u nog geen masteropleiding heeft gevolgd, kunt u de herregistratieperiode van vier jaar gebruiken om dit wel te doen. U kunt dan kiezen uit een van de masteropleidingen die aansluiten bij de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Deze masters zijn in het register zijn opgenomen, een overzicht daarvan vindt u hier. Staat een master die u zou willen volgen er niet in? Neem dan contact op met het Schoolleidersregister PO  om de evt. mogelijkheden te bespreken. Voor de herregistratie geldt uiteraard dat de datum van afstuderen na de eerste registratie als RDO of RADO ligt.

6. Aan hoeveel professionaliseringsthema’s werk ik in die vier jaar?
In vier jaar tijd werkt u aan minimaal drie van de zeven thema’s. Professionalisering op deze thema’s kan door middel formeel leren, informeel leren of een combinatie van beide.

7. Wat is formeel leren?
Wanneer u zich wilt ontwikkelen op (een van) de thema’s door middel van formeel leren neemt u deel aan professionaliseringsaanbod zoals een opleiding of cursus, dat het gehele (deel)thema behandelt. Professionaliseringsaanbod dat u kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. Op onze website en in het register vindt u een overzicht van aanbod dat gecertificeerd is.

8. Wat is informeel leren?
Bekijk de uitleg over informeel leren in dit drie minuten durende filmpje.

Of lees deze pagina.

9. Hoe wordt formeel leren getoetst?
Bij Formeel leren vindt de toetsing plaats bij de aanbieder die u een bewijsstuk verstrekt, bijvoorbeeld een diploma, certificaat of getuigschrift. Dit kunt u vervolgens opvoeren in het register.

10. Hoe wordt informeel leren getoetst?
Bekijk de uitleg over toetsing in filmpje

Of lees deze pagina.

11. Wat is het interactieve portfolio?
Het interactieve portfolio is een besloten digitale omgeving waarin u aan collega-schoolleiders laat zien dat u aan de thema’s werkt. U gebruikt het portfolio wanneer u informeel leert op een thema en kiest voor validering door collega-schoolleiders.

Er zijn twee verschillende interactieve portfolio's. Bekijk het filmpje waarin de verschillen tussen deze twee portfolio's wordt uitgelegd.

Naar het filmpje >

12. Welke opleidingen/cursussen kan ik volgen?
Professionaliseringsaanbod dat u kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. Op onze website en in het register vindt u een overzicht van aanbod dat gecertificeerd is.

13. Mijn opleiding/cursus/ professioneel beoordelaar staat niet in het register
Wilt u een opleiding of cursus gaan volgen in het kader van een van de professionaliseringsthema’s en staat deze nog niet op de website en het register? Neem dan contact op met de aanbieder zodat zij hun aanbod kunnen laten beoordelen door het Schoolleidersregister PO.

Jaarlijkse bijdrage

 

1. Waarom ontvang ik een factuur?
In de cao po is vastgelegd dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald voor inschrijving in het register. Deze bijdrage kunt u declareren bij uw bestuur. Iedere schoolleider die ingeschreven of geregistreerd is in het register en die een dienstverband heeft ontvangt eens per jaar een factuur voor de jaarlijkse bijdrage. Bij uw inschrijving bevestigt u kennis te nemen van het registerreglement, waarin is aangegeven dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald.

2. Ik ben nog niet geregistreerd, moet ik dan al wel betalen?
Ja. Iedere schoolleider die ingeschreven is in het register, ontvangt een keer per jaar een factuur van de jaarlijkse bijdrage.

3. Hoe ontvang ik een factuur?
De factuur wordt digitaal gestuurd naar het e-mailadres waarmee u inlogt op uw persoonlijke schoolleidersregisteraccount. Tot en met december 2016 werd de facturatie verzorgd door X-pact te Brouwershaven.

4. Hoe vaak krijg ik een factuur?
De facturering voor de jaarlijkse bijdrage het Schoolleidersregister PO  gaat per kalenderjaar. Ingeschreven en geregistreerde schoolleiders krijgen aan het begin van ieder kalenderjaar de factuur. Schoolleiders die zich gedurende het jaar inschrijven krijgen korte tijd na inschrijving de factuur voor dat kalenderjaar.

5. Ik ben niet het hele jaar schoolleider geweest, moet ik het gehele bedrag betalen?
Ja. De jaarlijkse bijdrage wordt niet gedurende het jaar bijgesteld of gecrediteerd wanneer u niet het volledige jaar een dienstverband heeft of niet het volledige jaar ingeschreven staat.

6. Ik ben mijn factuur kwijt
Wanneer u de factuur kwijt bent kunt u een kopie opvragen via factuur@schoolleidersregisterpo.nl.

7. Waar kan ik terecht voor vragen over mijn factuur
Voor vragen over de factuur kunt u contact met ons opnemen via factuur@schoolleidersregisterPO.nl of 030-234 73 60.

8. Hoe kan ik de jaarlijkse bijdrage declareren?
U kunt de jaarlijkse bijdrage declareren bij het bestuur waar u werkzaam bent of was ten tijde van uw inschrijving in het Schoolleidersregister PO. Besturen ontvangen ten behoeve van de professionaliseringskosten van de schoolleiders, maar ook voor het betalen van de jaarlijkse factuur van het Schoolleidersregister PO, jaarlijks ruim 3000 euro scholingsgelden.

9. Waarom ontvang ik een herinnering of een  aanmaning?
Als een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn  wordt betaald, ontvangt u per e-mail een herinnering.  Als er na de gestuurde herinnering geen betaling is binnengekomen, ontvangt u een aanmaning waarin in het te betalen bedrag  aanmaankosten zijn opgenomen.

10. Waarom ontvang ik een incassobrief?
Als het bedrag genoemd in de herinnering en in de aanmaning niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. Vanaf dat moment bent u naast het factuurbedrag ook de wettelijke toegestane incassokosten verschuldigd.

11. Ben ik als schoolleider verplicht tot betalen?
Ja. U bent als schoolleider zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in het register, het up-to-date houden van uw gegevens en het op tijd betalen van de jaarlijkse bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage kunt u declareren bij het bestuur waar u werkzaam was in het jaar waarop de factuur slaat. Dit maakt het bestuur echter niet betalingsplichtig, dit is de schoolleider zelf.

Uitschrijven

 

1. Hoe kan ik mij uitschrijven?
Wanneer uw dienstverband eindigt of wanneer u met pensioen gaat kunt u zich uit laten schrijven uit het register. U kunt hiertoe een verzoek doen aan het Schoolleidersregister PO via info@schoolleidersregisterpo.nl.

2. Kan ik mij zonder consequenties uitschrijven?
Bent u werkzaam schoolleider en wilt u zich uitschrijven? Dan wijzen wij u op de cao po 2016-2017 (artikelen 9.11 en 9.12) waarin is vastgelegd dat alle directieleden verplicht zijn zich in te schrijven en te (her)registreren in het Schoolleidersregister PO. Wanneer u zich herkent in deze omschrijving is het mogelijk dat u in de toekomst te maken krijgt met de consequenties als beschreven in 9.12 lid 4: Indien het directielid niet uiterlijk 1 januari 2018 geregistreerd is, kan hij zijn directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her-)registratie is een ontslaggrond cf. artikel 3.8 lid 8 danwel artikel 4.7 van de cao. De werkgever is in dit geval verplicht de werknemer een andere functie aan te bieden waarvoor hij wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is.

3. Blijft mijn registratie geldig als ik mij uitschrijf?
Nee, door u uit te schrijven vervalt uw registratie als Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs.  U mag  na de uitschrijfdatum geen gebruik meer maken van het u verstrekte beeldmerk  en van  de titel RDO/RADO.

In de toekomst kunt u aan het feit dat u eerder geregistreerd bent geweest ook geen rechten ontlenen. Wilt u zich op een later moment toch weer registreren dan zult u t.z.t. moeten voldoen aan de dan geldende basiskwalificaties om geregistreerd te kunnen worden.

4. Ik ga met pensioen, moet ik mij uitschrijven?
Wanner u met pensioen gaat kunt u twee dingen doen:

a. De datum van het einde van uw dienstverband invullen. U ontvangt dan geen nieuwe factuur voor de jaarlijkse bijdrage in het volgende kalenderjaar, maar blijft nog wel in het register staan zolang uw registratie geldig is. Vul in uw persoonlijke account een einddatum van uw dienstverband bij uw oude werkgever in. Ga hiervoor in uw account naar Mijn gegevens> dienstverbanden. Klik achter het dienstverband dat u wilt wijzigen (beëindigen) op het wijzigingsicoontje (potlood). Hier kunt u de einddatum invullen en deze opslaan door onderaan te klikken op wijzigen.  Let op: het is niet mogelijk om hier een toekomstige datum in te vullen.

b. Wanneer u uw persoonlijke account definitief wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen met het Schoolleidersregister PO.

5. Ik ben tijdelijk geen schoolleider, moet ik mij uitschrijven?
Wanneer u tijdelijk geen schoolleider bent, hoeft u zich niet uit te schrijven in het register.  Geef in het register voor 1 januari  de datum aan waarop u niet langer schoolleider bent. U ontvangt dan  geen factuur totdat u weer schoolleider bent.

Ga hiervoor in uw account naar Mijn gegevens> dienstverbanden. Klik achter het dienstverband dat u wilt wijzigen (beëindigen) op het wijzigingsicoontje (potlood). Hier kunt u de einddatum invullen en deze opslaan door onderaan te klikken op wijzigen.
Let op: het is niet mogelijk om hier een toekomstige datum in te vullen. U blijft in het register staan zolang uw registratie geldig is en kunt een nieuw dienstverband toevoegen zodra u een nieuwe betrekking als schoolleider aangaat.