Commissie Certificering

Op verzoek van de aanbieder stelt het Schoolleidersregister PO vast of het professionaliseringsaanbod voldoende aansluit bij de kennisbasis voor schoolleiders (professionaliseringsthema’s). De Commissie Certificering speelt hierin een belangrijke rol. Zij neemt besluiten over de certificering van professionaliseringsaanbod dat niet NVAO-geaccrediteerd is. 

Certificeringsproces

Het certificeringsproces start wanneer de aanbieder van een professionaliseringstraject dit ter beoordeling voorlegt aan het Schoolleidersregister PO. Bij opleidingen en assessments ten behoeve van de registratie als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) beoordeelt de commissie vooraf de kwaliteit en samenstelling van het panel dat de kwaliteit van de opleiding of het assessment beoordeelt. Als het panel een rapport heeft opgeleverd besluit de commissie of de opleiding of het assessment gecertificeerd kan worden en opgenomen wordt in het register. Voor de herregistratie toont de aanbieder aan dat de professionaliseringsactiviteiten naar inhoud en niveau voldoende aansluit bij de kennisbasis voor schoolleiders. Adviseurs van het Schoolleidersregister beoordelen het aanbod, rapporteren over de bevindingen en bereiden een besluit hierover voor, zodat de commissie een certificeringsbesluit kan nemen. Daarnaast worden rapportages van verificatie-audits voorgelegd aan de commissie.  

De commissie heeft een gemengde samenstelling van schoolleiders en experts op het terrein van opleidingskunde, accreditatie en leiderschap.

De Commissie Certificering rapporteert over haar activiteiten en resultaten in het jaarverslag.