Subsidie voor onderzoeksvoorstel Schoolleidersregister PO

18 september 2017

Het Schoolleidersregister PO heeft subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om een onderzoeksvoorstel uit te werken. Ondanks de wetenschappelijke aandacht voor professionele leergemeenschappen is over de samenwerking tussen docenten, schoolleiders en onderzoekers nog weinig bekend. Vooral de rol van begeleiding bij kennisuitwisseling en het leren van leraren is nauwelijks onderzocht. Die rol ligt voor een belangrijk deel bij de schoolleider. Het Schoolleidersregister PO wil die coachende rol van de schoolleider nader bekijken. Specifiek willen we onderzoeken of schoolleiders via bewuste reflexieve gespreksvoering kunnen bijdragen aan informeel leren en aan een professionele dialoog tussen leraren, schoolleiders en bestuurders.

Net als leraren leren schoolleiders veel informeel. Twee op de drie schoolleiders werken aan hun herregistratie door informeel leren of in combinatie met formele activiteiten. Leren van praktijksituaties vraagt om het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen. Door achteraf te reflecteren kun je je bewust worden van de achterliggende theoretische aannames en normen van waaruit je handelt. In een reflexief gesprek wordt gezamenlijk gezocht naar onderliggende theorieën en normen achter belangrijke beslissingen. Dit kan helpen om tot onderlinge dialoog en begrip en daardoor tot leren te komen.

Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Voor een nieuwe ronde subsidies heeft het Schoolleidersregister een projectidee ingediend. Dit projectidee is door de NRO gehonoreerd, waardoor er financiering is verkregen om het idee uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel. Het voorstel moet uiterlijk 19 december ingediend worden. De beste uitgewerkte plannen ontvangen vervolgens financiering om het onderzoek uit te voeren.

Naar nieuwsoverzicht