Nog niet geregistreerd? Dit kunt u nog doen voor 1 januari

25 juli 2017

De datum van 1 januari 2018 komt snel dichtbij. Bent u nog niet geregistreerd als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO)? Vraag dan zo snel mogelijk uw registratie aan.

Om te kunnen registreren als RDO of RADO toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties die van schoolleiders verwacht mogen worden. Deze staan beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt aantonen:

  • met een afgeronde gecertificeerde schoolleidersopleiding
  • met een positief doorlopen gecertificeerd toetsend assessment
  • met een positief doorlopen EVC-procedure
  • met individuele diplomawaardering
  • met aspirant-registratie voor beginnende directeuren.

Staat uw opleiding, assessment-, EVC- of IDW-aanbieder in het register? Log dan in op uw persoonlijk account, selecteer uw kwalificatie en vraag hiermee registratie aan.

Beschikt u op dit moment nog niet over een kwalificatie waarmee u zich kunt registreren? Met een aantal van bovenstaande beschreven manieren  kunt u ook op korte termijn nog aantonen dat u voldoet aan de registratiecriteria. Bespreek met uw bestuur wat voor u de beste optie is, of neem contact op met het Schoolleidersregister PO voor meer informatie. 

Let op: de beoordeling van uw aanvraag kost tijd. Vraag op tijd uw registratie aan!
Iedere aanvraag wordt getoetst door adviseurs van het Schoolleidersregister PO. Vervolgens worden de aanvragen voorgelegd aan de Commissie Registratie. Deze commissie, bestaande uit schoolleiders, beoordeelt uw aanvraag.

De registratie-aanvragen worden zo spoedig mogelijk behandeld.  We verwachten in de laatste maanden veel aanvragen. Wilt u er zeker van zijn dat uw aanvraag vóór 1 januari 2018 goedgekeurd is? Zorg er dan voor dat u  ruim op tijd uw registratie aanvraagt. Wanneer de aanvraag aan alle gevraagde eisen voldoet, wordt uw registratie goedgekeurd en bent u voor 4 jaar geregistreerd. 

Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar herregistratie.

Wat zegt de cao over het Schoolleidersregister PO?
Volgens artikel 9.12 uit de cao po zijn alle directieleden verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. De werkgever vergoedt de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 9.11 stelt dat schoolleiders in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken over de professionele ontwikkeling. Deze afspraken vallen binnen het kader van de bekwaamheidseisen die het Schoolleidersregister PO stelt en zijn gericht op het kunnen realiseren van de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Als schoolleider in het po heeft u recht op een professionaliseringsbudget van € 3.000 per jaar (naast bestaande scholingsbudgetten). U kunt dit budget maximaal drie jaar sparen om bijvoorbeeld te gebruiken voor een opleiding die meer kost. In de jaarlijkse gesprekken worden de besteding van het scholingsbudget en uw professionele ontwikkeling besproken.

Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.11.1 sub i en artikel 4.8 sub m). Het schoolbestuur is in dit geval verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk. Om te kunnen registreren als RDO of RADO moet u aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van u als schoolleider verwacht mogen worden. U kunt dit op verschillende manieren aantonen.

Werkgevers zijn verplicht zich te houden aan alle bepalingen uit de cao en kunnen hierop aangesproken worden. Maak uw registratie dus snel in orde en zorg ervoor dat u op 1 januari RDO of RADO bent.

Naar nieuwsoverzicht