Minister Slob zet in op versterking van de positie van schoolleiders

Scholen hebben krachtige schoolleiders nodig om de uitdagingen in het onderwijs nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het kabinet stuurde eerder deze week een beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (april 2018). In lijn met dit advies formuleert het kabinet de ambitie om met alle betrokkenen te gaan werken aan voldoende, gekwalificeerde, schoolleiders die zich blijven professionaliseren en aan een sterkere positie voor schoolleiders om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

Het Schoolleidersregister PO werkt al zes jaar aan deze ambitie en juicht het kabinetsvoornemen om meer te investeren in schoolleiders toe. Schoolleiders in het PO krijgen helaas nog niet altijd de waardering die zij verdienen. De erkenning van het belang van de rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs en het voornemen van het kabinet hierin te blijven investeren is dan ook een essentiële steun in de rug van schoolleiders. In 2013 zijn schoolleiders in het PO voortvarend aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van het beroepsregister. Onder het motto dat je pas kunt spreken van een beroepsgroep als alle schoolleiders zich daarbij aansluiten, hebben de PO-raad, de AVS, CNV Schoolleiders en de AOb afspraken gemaakt in de cao.

Om de ondersteuning aan de ontwikkeling van de beroepsgroep schoolleiders te optimaliseren is het noodzakelijk dat het kabinet prioriteit geeft aan de voltooiing van het digitale beroepsregister voor schoolleiders. Het ICT-systeem van het register – eigendom van OCW- is nog steeds niet afgebouwd waardoor er essentiële functionaliteit ontbreekt.

Stand van zaken

In het primair onderwijs zijn ongeveer 8500 schoolleiders werkzaam en die hebben zich (nagenoeg allemaal) ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Samen met wetenschappers hebben schoolleiders in 2012 de huidige versie van de beroepsstandaard ontwikkeld. 85% van de schoolleiders heeft inmiddels aangetoond te voldoen aan de beroepsstandaard en professionaliseert verder. In het voorjaar van 2018, vier jaar na de eerste registraties, waren de eerste schoolleiders al weer toe aan een eerste herregistratie. Inmiddels hebben 427 schoolleiders de eerste professionaliseringscyclus van vier jaar doorlopen.

Het Schoolleidersregister PO

De ambitie van het Schoolleidersregister PO is de professionalisering van schoolleiders krachtig te stimuleren. Na uitgebreid onderzoek onder schoolleiders en andere belanghebbenden is gekozen voor een aanpak gebaseerd op betekenisvolle inhoud en een ambitieus niveau. Er worden dus geen punten of uren geteld en schoolleiders kiezen zelf hoe ze professionaliseren. De kerntaken van het Schoolleidersregister PO zijn het ontwikkelen en onderhouden van een kennisbasis, het certificeren van opleidingen en professionaliseringsaanbod en het registreren van schoolleiders.

Kennisbasis

De kennisbasis bestaat uit de beroepsstandaard en professionaliseringsthema’s. Het Schoolleidersregister PO brengt maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op het beroep van schoolleider en volgt nauwgezet de wetenschappelijke inzichten over schoolleiderschap. Op basis daarvan wordt de kennisbasis verder ontwikkeld en onderhouden. Een eigen wetenschappelijke raad en een adviesraad helpen het Schoolleidersregister PO hierbij. Komend jaar wordt onderzocht of en op welke onderdelen de beroepsstandaard geactualiseerd moet worden. We brengen daartoe schoolleiders en wetenschappers bij elkaar.

Schoolleiders certificeren opleidingen en professionaliseringsaanbod

Voor schoolleiders is het belangrijk te weten dat het scholings- en professionaliseringsaanbod van voldoende niveau is en inhoudelijk relevant voor schoolleiders. In 2014 en 2015 zijn alle schoolleidersopleidingen beoordeeld door een panel van inhoudelijk deskundigen en daarna gecertificeerd door een commissie bestaande uit schoolleiders en inhoudelijk deskundigen.

In totaal zijn 165 opleidingen en 24 masters in het register opgenomen die voldoen aan de beroepsstandaard. Daarnaast zijn 7 aanbieders van assessments gecertificeerd, 6 aanbieders van EVC-procedures en een aanbieder voor Individuele Diploma Waardering. In 2020 en 2021 worden de schoolleidersopleidingen opnieuw beoordeeld.

Het professionaliseringsaanbod voor de herregistratie wordt eveneens op inhoud en niveau gecertificeerd. Na certificering wordt jaarlijks steekproefsgewijs op locatie geverifieerd of de aanbieders van professionaliseringsaanbod waarmaken wat ze beloven.

Schoolleiders besluiten over registratie van schoolleiders

Schoolleiders die aantonen dat ze voldoen aan de beroepsstandaard krijgen de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Na registratie werken schoolleiders in professionaliseringscycli van vier jaar verder aan hun ontwikkeling, op een wijze die bij hun persoonlijke voorkeuren en situatie past. Schoolleiders kunnen op dit moment kiezen voor formeel professionaliseringsaanbod of voor informeel leren dat achteraf wordt gevalideerd. Op dit moment kan een schoolleider kiezen uit 9 verschillende valideringsmethoden, zoals validering door andere schoolleiders of validering op basis van een portfolio in combinatie met een gericht interview.

Investering door het kabinet dringend noodzakelijk

Schoolleiders in het PO hebben het de afgelopen jaren niet bij plannen gelaten: er is serieus werk gemaakt van de professionaliseringsagenda en er is veel ambitie. Deze ambitie verdient meer ondersteuning dan OCW de afgelopen twee jaar heeft geboden. We zijn verheugd dat het kabinet wil investeren in de professionalisering van schoolleiders. Het voltooien van het digitale registersysteem zal daarom prominent op de gezamenlijk op te stellen schoolleidersagenda moeten komen te staan..